با توسعه فناوری های مربوط به تصویربرداری، دستگاه های میکروسکوپ الکترونی عبوری بهبود زیادی پیدا کرده اند با این حال، کنترل کالیبراسیون این تجهیزات، امری مهم است به طوری که باید درستی بزرگنمایی دستگاه ارزیابی شود.در این مقاله دو روش مختلف برای کالیبراسیون دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری ارائه شده است و در ادامه تحلیل هایی درباره عدم قطعیت دستگاه مطرح می شود.

میکروسکوپ الکترونی عبوری را می توان از نقطه نظر قدرت تفکیک و بزرگنمایی، قوی ترین میکروسکوپ در دنیای علم دانست؛ همین جایگاه ویژه ، موجب شده تا اطمینان از نتایج آن برای کاربر اهمیت زیادی پیدا کند. کالیبراسیون برای ایجاد اطمینان بیشتر از نتایج این دستگاه بسیار ضروری بوده و باید به صورت دوره ای انجام شود. از این رو در این مقاله تلاش شده تا روش مناسب برای کالیبراسیون و همچنین تعیین عدم قطعیت با استفاده از این ابزار مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا نیاز است تا برخی مفاهیم کلیدی در بحث کالیبراسیون و عدم قطعیت مورد معرفی شود. 

این مقاله در شماره 16 «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران»، اسفندماه 1395 منتشر شده است.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code