میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی نوعی میکروسکوپ پروبی روبشی پیشرفته و دقیق بر پایه اصول الکتروشیمیایی بوده که تنوع اطلاعات بدست آمده از آن به ماهیت سوزن و برهم کنش سوزن با زیرپایه وابسته است.گستردگی روش SECM، مطالعه فرآیندها نظیر خوردگی فلز و فرایند جذب در سوخت و ساز تک سلول های زنده را امکان پذیر می سازد.

 این میکروسکوپ ابزاری قدرتمند برای مطالعه ساختارها و فرآیندها در سیستم های میکرومتری و زیر میکرومتری است که می تواند انتقال الکترون، یون، مولکول ها و سایر واکنش ها را در فصل مشترک جامد - مایع، مایع - مایع و مایع - هوا بررسی نماید. 

اختراع میکروسکوپ تونل زنی روبشی در اوایل سال 1980 تقریبا همزمان با معرفی اولترامیکروالکترود انجام شد. پس از آن و با معرفی مفهوم بازخورد، ساخت میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در هوا انجام و استفاده از آن امکان پذیر شد. این میکروسکوپ توانایی مطالعه ساختارها و فرآیندها در سیستم های میکرومتری و زیرمیکرومتری را داشته و امکان بررسی انتقال الکترون ، یون، مولکول ها و سایر واکنش ها را در فصل مشترک جامد- مایع، مایع- مایع و مایع-هوا میسر می کند. همچنین بررسی گسترده انواع فرآیندها، نظیر خوردگی فلز، فرایند جذب در سوخت وساز تک سلول های زنده با این روش امکان پذیر است. روش SECM با استفاده از اصول الکتروشیمیایی دقیق و پیشرفته، قابلیت اندازه گیری های کمی ( به عنوان مثال، آزمایش های سینتیکی) را داشته و نسبت به سایر روش های میکروسکوپی  پروبی روبشی از نظر کاربرد متفاوت است.

این مقاله در شماره 16 «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران»، اسفندماه 1395 منتشر شده است.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code