ISO/IEC 17025 به عنوان یک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت، توسط مراجع تائید صلاحیت مورد استفاده قرار می گیرد تا با کمک آن صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ارزیابی شود.

 ISO/IEC 17025:2005  استانداردی بین المللی برای به رسمیت شناختن صلاحیت آزمایشگاه های آزمون وکالیبراسیون است که به طور گسترده ای به منظور تایید صلاحیت آزمایشگاه ها توسط مراجع ذیصلاح مورد استناد قرار می گیرد. این استاندارد، شاخصی کلیدی برای پذیرش متقابل نتایج آزمون و کالیبراسیون آزمایشگاه هایی است که توسط مراجع تایید صلاحیت امضا کننده MLA (موافقت نامه چندجانبه در سطح منطقه ای) و MRA (موافقت نامه شناسایی متقابلدر سطح بین المللی) اعتباردهی شده اند؛ در واقع مراجع تائید صلاحیت بین المللی و منطقه ای، ارزیابی اعضای هم تراز خود را به منظور حفظ MRA و MLA ، به صورت منظم انجام می دهند.  یکی از اهداف این ارزیابی ها، حصول اطمینان از تفسیر هماهنگ همه بندهای  ISO/IEC 17025 در بین مراجع اعتباردهی است و به این معنی است که همه مراجع تائید صلاحیت صرف نظر از منطقه ای که در آن فعال هستند، توافقی هماهنگ، در تفسیر کلیه بندهای استاندارد ISO/IEC 17025 دارند. اگر چه به واسطه مباحثه با کارشناسان تائید صلاحیت درمناطق مختلف، مشخص شده است که درباره ارزیابی آزمایشگاه های تک اپراتور، این مراجع رویه های متفاوتی را اتخاذ می کنند. 
در این مقاله بعضی چالش های اصلی در ارزیابی آزمایشگاه های تک اپراتور بر طبق الزامات ISO/IEC 17025 مشخص می شود.


این مقاله در شماره 16 «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران»، اسفندماه 1395 منتشر شده است.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code