دستگاه کروماتوگراف گازی – طیف سنج جرمی، یکی از پیشرفته ترین دستگاه ها در زمینه آنالیز دستگاهی است که از دو قسمت کروماتوگراف گازی و طیف سنج جرمی تشکیل شده است.

دستگاه کروماتوگراف گازی – طیف سنج جرمی، یکی از پیشرفته ترین دستگاه ها در زمینه آنالیز دستگاهی است که از دو قسمت کروماتوگراف گازی و طیف سنج جرمی تشکیل شده است. در این روش، اجزای یک مخلوط، پس از جداسازی با کروماتوگرافی گازی، در طیف سنج جرمی شناسایی می شوند. از آنجایی که ورود نمونه به دستگاه از طریق کروماتوگراف گازی است، لذا نمونه هایی قابل آنالیز با دستگاه کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی هستند که فرار بوده، فشار بخار قابل توجهی داشته و در اثر حرارت، تخریب و یا تجزیه نشوند. اجزاء یک مخلوط پس از جداسازی با ستون کروماتوگرافی، وارد محفظه یونیزاسیون طیف سنج جرمی شده و در آنجا یونیزه می شوند و پس از آن با استفاده از تجزیه گر جرمی براساس نسبت جرم به بارشان (m/z) جداسازی می شوند. از این دستگاه م یتوان هم اطلاعات کمی و هم کیفی درباره وزن مولکولی و ساختار ترکیبات بدست آورد. از جمله کاربردهای دستگاه دستگاه کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی می توان به کاربرد آن در محیط زیست، صنایع شیمیایی، دارویی، کشاورزی، حوزه پزشکی، حقوقی و حوزه علوم نانو اشاره کرد.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code