آزمون  خدمات تفکیک و جداسازی ترکیبات و محلول های زیستی (ژنتیکی، پروتینی، ...)