جستجو برای واژه ی کوانتومتر

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.

نام اختصاری :

Spark OES

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

Spark OES

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

Spark OES

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • خوزستان
  اهواز
  ,

نام اختصاری :

Spark OES

 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان
  کاشان
  ,

نام اختصاری :

Spark OES

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,