جستجو برای واژه ی تعیین ماهیت

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.
آنالیز تعیین ماهیت مواد رنگزا
پژوهشگاه رنگ - مجموعه آزمایشگاه‌ها
تعیین ماهیت و آنالیز (تعیین نوع جنس و درصد ترکیب، گرماژ، ضخامت و تراکم و نمره) تار و پود
شرکت بهساز - مجموعه آزمایشگاه ها
تعیین ماهیت و آنالیز (تعیین نوع جنس و درصد ترکیب تعیین نمره و ظرافت، استحکام و درصد جمع شدگی، درصد رطوبت، درصد روغن) نخ
شرکت بهساز - مجموعه آزمایشگاه ها
تعیین ماهیت و آنالیز (تعیین نوع جنس و درصد ترکیب تعیین نمره و ظرافت، استحکام و درصد جمع شدگی، درصد رطوبت، درصد روغن) نخ
مجتمع آزمایشگاهی چرخه طبیعت سبز - مجموعه آزمایشگاه ها
تعیین ماهیت و آنالیز (تعیین نوع جنس و درصد ترکیب، گرماژ، ضخامت و تراکم و نمره) تار و پود
شرکت مهندسی آریانام - مجموعه آزمایشگاه ها
تعیین ماهیت و آنالیز (تعیین نوع جنس و درصد ترکیب، گرماژ، ضخامت و تراکم و نمره) تار و پود
شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند - مجموعه آزمایشگاه های شعبه خرمشهر
تعیین ماهیت و آنالیز (تعیین نوع جنس و درصد ترکیب تعیین نمره و ظرافت، استحکام و درصد جمع شدگی، درصد رطوبت، درصد روغن) نخ
شرکت مهندسین مشاور آروین ساتن - آزمایشگاه
تعیین ماهیت و آنالیز (تعیین نوع جنس و درصد ترکیب، گرماژ، ضخامت و تراکم و نمره) تار و پود
شرکت مهندسین مشاور آروین ساتن - آزمایشگاه
تعیین ماهیت و آنالیز (تعیین نوع جنس و درصد ترکیب تعیین نمره و ظرافت، استحکام و درصد جمع شدگی، درصد رطوبت، درصد روغن) نخ
شرکت دقت و محاسبه هنگام - مجموعه آزمایشگاه‌ها