جستجو برای واژه ی فلزات سنگین

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.
خوراک انسان- دام- بیشینه رواداری فلزات سنگین
خوراک انسان-دام-بیشینه رواداری فلزات سنگین
روش آزمون تعیین میزان فلزات سنگین (غیر آهن) موجود در فرمالین صنعتی
شماره استاندارد: 3560
روش آزمون حدقابل قبول فلزات سنگین در محلول آبی استخراج اتوی ظروف پلاستیکی مورد مصرف در پزشکی
شماره استاندارد: 2791
روش آزمون مقدار فلزات سنگین (سرب و قلع) در ظروف مورد مصرف در پزشکی و تعیین حد مجاز آن
شماره استاندارد: 3217
روشهای آزمون فلزات سنگین در کلرید آهن (کلرورفریک)
شماره استاندارد: 4709
عکاسی -مواد شیمیایی از طبقه عکاسی -روش های آزمون -قسمت 5-اندازه گیری مقدار فلزات سنگین و آهن
شماره استاندارد: 17155-5
فراورده های آرایشی و بهداشتی - اندازه گیری فلزات سنگین -روش آزمون
نشاسته و فرآورده های آن – میزان فلزات سنگین اندازه گیری میزان کادمیوم به روش بیناب سنجی ربایش اتمی بوسیلة اتم افشانی با گرمای الکتریکی- روش آزمون
شماره استاندارد: 5836
هیدروکسید سدیم صنعتی – اندازه‌گیری کل فلزات سنگین (بر حسب pb) روش آزمون
شماره استاندارد: 7905