جستجو برای واژه ی میکروسکوپ الکترونی

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.
آنالیز تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی - مجموعه آزمایشگاه ها
آنالیز تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
دانشگاه فردوسی مشهد - آزمایشگاه مرکزی
آنالیز تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
دانشگاه شهید چمران اهواز - آزمایشگاه مرکزی
آنالیز تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
شرکت لعاب مشهد - موسسه تحقیقاتی پرطاووس - مجموعه آزمایشگاه‌ها
آنالیز تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - مراکز تحقیقاتی - مرکز تحقیقات کاربردی دارویی - مجموعه آزمایشگاه‌ها
آنالیز تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک
آنالیز تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
دانشگاه شهید باهنر کرمان - آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی
آنالیز تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
شرکت نانو پژوهش آزما - مجموعه آزمایشگاه ها
آنالیز تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد - مجموعه آزمایشگاه ها
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - آزمایشگاه مرکزی