جستجو برای واژه ی میکروسکوپ الکترونی

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه الزهرا (س) - آزمایشگاه مرکزی
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - مجتمع آزمایشگاهی مرکزی
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه محقق اردبیلی - آزمایشگاه مرکزی
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
بنیاد علوم کاربردی رازی - مجموعه آزمایشگاه ها
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - آزمایشگاه‌های مرجع
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه فردوسی مشهد - آزمایشگاه مرکزی
آنالیز یک تا سه عنصر در یک نمونه با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی - مجموعه آزمایشگاه‌ها
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی - مجموعه آزمایشگاه‌ها
آنالیز یک تا سه عنصر در یک نمونه با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
دانشگاه شهید چمران اهواز - آزمایشگاه مرکزی
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه شهید چمران اهواز - آزمایشگاه مرکزی