جستجو برای واژه ی میکروسکوپ الکترونی

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.
آنالیز یک تا سه عنصر در یک نمونه با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) - آزمایشگاه مرکزی
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) - آزمایشگاه مرکزی
آنالیز یک تا سه عنصر در یک نمونه با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
شرکت آزما پژوهان کامیاب صنعت - آزمایشگاه
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه صنعتی شاهرود - آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی)
آنالیز یک تا سه عنصر در یک نمونه با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
دانشگاه صنعتی شاهرود - آزمایشگاه مرکزی (مجتمع آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی)
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
مرکز پژوهش متالورژی رازی - مجموعه آزمایشگاه‌ها
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور - مرکز تحقیقات فناوری و فراورش مواد نو - مجموعه آزمایشگاه ها
آنالیز یک تا سه عنصر در یک نمونه با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - آزمایشگاه جامع تحقیقات
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه - آزمایشگاه جامع تحقیقات
آنالیز یک تا سه عنصر در یک نمونه با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
دانشگاه علم و صنعت ایران - آزمایشگاه مرکزی