جستجو برای واژه ی میکروسکوپ الکترونی

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
شرکت لعاب مشهد - موسسه تحقیقاتی پرطاووس - مجموعه آزمایشگاه‌ها
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
پژوهشکده کیمیازی - مجموعه آزمایشگاه‌ها
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
شرکت آریا رستاک - آزمایشگاه
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
شرکت آریا الکترون اپتیک - مجموعه آزمایشگاه ها
آنالیز یک تا سه عنصر در یک نمونه با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
دانشگاه شهید باهنر کرمان - آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه پیام نور یزد - پژوهشکده پوشش های نانو ساختار - مجموعه آزمایشگاه ها
آنالیز شناسایی اولیه مواد مجهول با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - آزمایشگاه پراش پرتو ایکس و SEM