جستجو برای واژه ی میکروسکوپ الکترونی

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.
تعیین ماهیت و آنالیز (تعیین نوع جنس و درصد ترکیب، گرماژ، ضخامت و تراکم و نمره) تار و پود
شرکت دقت و محاسبه هنگام - مجموعه آزمایشگاه‌ها
تعیین ماهیت و آنالیز (تعیین نوع جنس و درصد ترکیب، گرماژ، ضخامت و تراکم و نمره) تار و پود
شرکت مشاورین نساجی و چرم مشرق زمین - مجموعه آزمایشگاه ها