جستجو برای واژه ی میکروسکوپ الکترونی

راهنما
عملگر های مورد قبول : not - or - and - پرانتز
اگر not برای کل عبارت داخل پرانتز فعال شده تمام عملگرهای داخل پرانتز به حالت مخالف آن تغییر می یابد.
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem)
قطعات نیمه رسانا-روش های آزمون مکانیکی و آب و هوایی-قسمت 35-آکوستیک میکروسکوپی برای قطعات الکترونیکی داخل محفظه
شماره استاندارد: 60749-35