آزمون  اندازه گیری مواد در روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی (مانند: آهن، مس، نیکل) به روش طیف سنجی جذب اتمی (AAS)