آزمون  اندازه گیری میزان فلزات در آب و پساب یا خاک به روش طیف سنجی نوری جذب اتمی