آزمون  اندازه‌گیری ابعاد ماکرومتری با کولیس دیجیتال و میکرومتر ورنیه‌ای