آزمون اندازه گیری هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول با هدایت سنج الکتریکی