آزمون انعقاد و تعیین میزان مواد منعقد کننده و انتخاب نوع مواد منعقد کننده