آزمون  آنالیز شناسایی و اندازه گیری آمونیوم (یون آمونیوم) موجود در آب و پساب

رسم منحنی استاندارد- آماده سازی نمونه- اضافه نمودن معرف- تعیبین غلظت