آزمون کیفی تعیین سمیت سلولی (سمیت کیفی) با روش کشت سلولی (MTT)