آزمون میکروبی شناسایی و اندازه گیری استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococcus aureus

United States Pharmacopeia 31 تهیه محیط کشت- انالیز نمونه- قراردادن آنها در انکوباتور- بررسی وجود یا عدم وجود میکروب مورد نظر