آزمون طیف سنجی امپدانس الکترو شیمیایی (EIS) برای ارزیابی کارایی سلول های خورشیدی