آزمون های شیمیایی الزامات سازمان حفاظت محیط زیست و فیزیک بهداشت برای نمونه های آب، پساب فاضلاب صنعتی، بهداشتی، آب دریا و...

سیلیس ، Oilmist ، آمونیوم ، فلوراید ، فسفات ، سولفات ، نیترات ، نیتریت ، سولفیت ، سولفید ، سیانید ، فنل ، نیتروژن کل فسفر کل فسفر کل ، بر ؛ دترجنت ، رنگ سیلیس TSS ، COD

آزمایشگاه همکار
آزمایشگاه همکار