آزمون های فیزیکی و شیمیایی الزامات سازمان حفاظت محیط زیست و بهداشت حرفه ای برای نمونه های کود، گیاه، لجن، رسوب، خاک و...

سیلیس، Oilmist، آمونیوم، فلوراید، فسفات، سولفات، نیترات، نیتریت، سولفیت، سولفید، سیانید، نیتروژن کل، فسفر کل، بر؛ دترجنت، رنگ، سیلیس، TSS، COD، فلزات سنگین، چربی و روغن، فلوراید، فنول

آزمایشگاه همکار
آزمایشگاه همکار