آزمون های مرتبط با تعیین مشخصات شناسایی مواد و ویژگی های خاک

pH, EC, SP, OC,P, K ,TNV,Fe ,Zn, Mn, Cu, Ca, Mg, Na, CO3, HCO3, Cl, اندازه گیری غلظت کل فلزات سنگین

آزمایشگاه همکار
آزمایشگاه همکار