آزمون  آماده سازی مقطع دوبر صیقل براي مطالعات سیالات درگیر نمونه های کانی شناسی