آزمون  آماده سازی نمونه های سوسپانسیونی برای تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM