آزمون  آنالیز تهیه گراف (باندهای ارتعاشی) به روش طیف سنجی رامان