آزمون  آنالیز جداسازی، اندازه گیری و تعیین نوع متابولیت ثانویه با روش کروماتوگرافی غربالی مولکولی با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا GPC/HPLC