آزمون  آنالیز جداسازی، شناسایی و اندازه گیری گازهای H2، CH4، Ar، H2O، CO با GC-FID