آزمون  آنالیز جداسازی، شناسایی و اندازه گیری هیدروکربن های سبک با روش کروماتوگرافی گازی