آزمون  آنالیز جداسازی، شناسایی و اندازه گیری هیدروکربن های هالوژنه با روش کروماتوگرافی گازی