آزمون  آنالیز شناسایی ترکیبات نفتی آلی شامل هیدروکربن های آروماتیک و حلقوی در بافت موجودات زنده و گیاهان TPH-TOG-MTBE-BTEX-PAH-THC