آزمون اندازه گیری برگشت طولی لوله های پلیمری و پلاستیک ها (لوله های گرمانرم)