آزمون  آنالیز شناسایی فاز یا هر نوع کانی در سنگ، خاک، مواد معدنی و ... با استفاده از XRD