آزمون  آنالیز شناسایی گروه های عاملی (تجزیه کیفی) با روش طیف‌سنجی مادون قرمز IR