آزمون  آنالیز تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی با روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS