آزمون  آنالیز شناسایی نفت و روغن TOG در آب و پساب با روش وزن سنجی