آزمون  آنالیز شناسایی و اندازه گیری باکتری تیو باسیلیوس