آزمون  آنالیز شناسایی و شمارش باکتری های تولید کننده اسید در آب، پساب، خاک