آزمون  آنالیز شناسایی و شمارش باكتري هاي توليد كننده اسيد در محصولات خوردگي