آزمون  آنالیز طیف جذبی یا عبوری لایه های جامد در ناحیه مرئی و فرابنفش با UV-Vis NIR