آزمون  آنالیز کمی و کیفی اسید های چرب با روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی GC-MS