آزمون  آنالیز کمی و کیفی ترکیبات آلی و معدنی با روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)