آزمون  آنالیز کمی و کیفی مواد به روش کروماتوگرافی گازی GC