آزمون  آنالیز کیفی با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه GC-FTIR