آزمون  آنالیز کیفی مواد آلی به روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه GC-FTIR