آزمون  آنالیز شناسایی ترکیبات مجهول به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR