آزمون  آنالیز مواد با روش کروماتوگرافی گازی دو بعدی GC*LC